متن بسیار زیبای ” خدا را شکر کنیم “

www.TakPayamak.com

متن بسیار زیبای " خدا را شکر کنیم " - www.TakPayamak.com

 

خدا را شکر که هر روز صبح باید با زنگ ساعت بیدار شوم ، این یعنی من هنوز زنده ام .

 

 

 

خدا را شکر که گاهی اوقات بیمار میشوم ، این یعنی بیاد آورم که اغلب اوقات سالم هستم .

 

 

 

خدا را شکر که تمام شب صدای خرخر شوهرم را می شنوم ، این یعنی او زنده و سالم در کنار من خوابیده است .