دکتر علی شریعتی – خدایا ، چه می خواهی تو از جانم

www.TakPayamak.com

دکتر علی شریعتی - خدایا ، چه می خواهی تو از جانم - www.TakPayamak.com

 

خدایا کفر نمی‌ گویم
پریشانم ، چه می‌خواهی‌ تو از جانم ؟!
مرا بی ‌آنکه خود خواهم اسیر زندگی ‌کردی

 

خداوندا !
اگر روزی ‌ز عرش خود به زیر آیی
لباس فقر پوشی
غرورت را برای ‌تکه نانی
‌به زیر پای‌ نامردان بیاندازی‌
و شب آهسته و خسته
تهی‌ دست و زبان بسته
به سوی ‌خانه باز آیی
زمین و آسمان را کفر می ‌گویی
نمی ‌گویی ؟!